Home / Nieuws / Prinsjesdag 2022
Nieuws
21 september 2022

Prinsjesdag 2022

Als er één woord veel in de Miljoenennota voorkomt is het wel energie. Nauw daaraan verbonden: klimaatverandering, wat als dé uitdaging van onze generatie wordt gezien.
Wat betekent dit concreet voor het bedrijfsleven?

Compensatie energie-intensief MKB en overige sectoren
Het kabinet wil een tijdelijk prijsplafond voor met name kleine ondernemers. Er wordt nog onderzoek gedaan naar een specifieke subsidieregeling voor de energiekosten voor het energie-intensieve MKB.

Fiscale regelingen EIA, MIA en VAMIL
De EIA en MIA gaan de komende jaren gewoon door, de budgetten hiervoor worden verhoogd. Er is geen indicatie dat het aftrekpercentage wijzigt. Wel verandert de VpB voor de eerste schijf. Deze gaat omhoog van 15% naar 19% en de schijf wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Het voordeel van de EIA stijgt van 45,5% x 15% = 6,8% naar 45,5x19% = 8,6 %. Voor de tweede schijf blijft het percentage 25,8%.

VEKI & DEI+
Beide regelingen blijven bestaan. We zijn benieuwd naar de nieuwe energietarieven waar de regelingen mee gaan werken voor het bepalen van terugverdientijden. Nu is 30% subsidie op meerkosten haalbaar op projecten met een terugverdientijd > 5 jaar, of projecten die sterk innovatief zijn.

SDE++
De SDE++ blijft bestaan, alleen wordt het budget binnen de regeling anders verdeeld zodat ook dure nieuwe technieken voor SDE in aanmerking kunnen komen. Het budget wordt 5 miljard euro. De SDE++ wordt betaald uit de ODE heffing op de energierekening. Het ministerie EZK schrijft “In recente jaren zijn de ODE-ontvangsten hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot.” Dit jaar staan de SDE uitgaven voor veel projecten (zon, wind etc.) vanwege de hoge elektraprijzen op 0. De ODE wordt daarmee steeds meer een belasting dan een opslag van meerkosten groene energie te betalen uit de grijze energie. De overheid besluit dan ook om in 2023 de ODE op te heffen en op te nemen in de energiebelasting.

Klimaatfonds & Transitiefonds
Het kabinet richt een Klimaatfonds op met een omvang van 35 miljard euro. De inhoud moet nog bekend worden gemaakt, wel zal er voor 2023 4 miljard euro worden vrijgemaakt voor onder andere het stimuleren van energiewinning via wind op zee en waterstof en komt er een budget voor de Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW). Dit laatste ter stimulering van warmtenetten in gebouwde omgeving. Verder gaat het fonds ingezet worden voor realisatie laadinfrastructuur. Het Transitiefonds wordt groot 24 miljard euro. Hiermee wordt een vitaal landelijk gebied, met een gezonde natuur, een robuust watersysteem, lage impact op het klimaat en met perspectief voor de landbouw nagestreefd. Beide fondsen zijn nog erg onduidelijk.