Home / Nieuws / Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023
Nieuws
28 juni 2024

Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023

Uitkomsten openstellingsronde SDE++ 2023

In de subsidieronde van 2023 dienden ondernemers en non-profitorganisaties in totaal 1.970 aanvragen in voor een bedrag van ongeveer € 16,3 miljard. Dat is ruim 2 keer zoveel als het beschikbare subsidiebudget van € 8 miljard. Uiteindelijk is er subsidie toegekend aan 1.601 projecten en daarmee is het volledige budget beschikt. Ruim de helft van de aanvragen in 2023 zijn niet toegekend. 55% van deze aanvragen zijn niet toegekend, doordat deze niet voldeden aan de indieningsvereisten. Hierbij ging het voornamelijk om het ontbreken van vergunningen.


SDE++ successen Sparkling Projects

In 2023 zijn er landelijk 17 aanvragen positief beschikt voor industriële warmtepompen, waarvan er 14 zijn ingediend door Sparkling Projects. In de categorie luchtwaterwarmtepompen zijn 8 projecten positief beschikt, hiervan zijn er 6 ingediend door Sparkling Projects. Op het gebied van restwarmtebenutting zijn er 3 projecten beschikt, waarvan wij er 1 hebben ingediend.


SDE++ openstelling in 2024

Van 10 september tot en met 10 oktober 2024 wordt de SDE++ opnieuw opengesteld. Het totale budget van de openstelling is dit jaar € 11,5 miljard. De brochure SDE++ 2024 is op dit moment nog niet gepubliceerd.

Vorig jaar zijn er veel aanvragen afgewezen door bijvoorbeeld het ontbreken van een vergunning of andere benodigde stukken. Wij adviseren daarom om een SDE++ aanvraag alvast nu te gaan voorbereiden en eventueel advies in te winnen. Hiervoor is nodig:

  • alle benodigde vergunningen moeten binnen zijn.

  • voldoende informatie voor het opstellen van een businesscase (offertes etc.)


Categorieën en aanpassingen

De SDE++ staat in 2024 voor de meeste categorieën opnieuw open die in 2023 ook in aanmerking zijn gekomen, zoals onder andere zon-PV, lucht-water-warmtepomp, biomassavergisting, warmtepompen en restwarmte. Dit jaar worden er enkele nieuwe categorieën toegevoegd, namelijk:

  • zon-PV met kleine dakaanpassing

  • natuurinclusieve zon-PV op veld

  • een generieke categorie voor aquathermie

  • lucht-water-warmtepomp voor toepassing in de glastuinbouw

  • kleinschalige vergisting

  • thermische opslag hogetemperatuurwarmte

  • procesgeïntegreerde warmtepomp

  • waterstofproductie door middel van elektrolyse op basis van een power purchase agreement (PPA)


E-boilers

Binnen de SDE++ geldt voor elektrische boilers (hierna: e-boilers) een temperatuurgrens. Voor de e-boiler geldt een temperatuurgrens van 100 °C. Het gaat hierbij om de vereiste ingaande vloeistoftemperatuur voor een verwarmingssysteem of een warmtetransportnet bij een buitentemperatuur van -10°C of lager (volgens de stooklijn). Voor warmtetransportnetten gaat het daarbij om het invoedpunt. Hiermee worden de mogelijkheden voor de toepassing van e-boilers bij warmtetransportnetten breder dan dat dit tot nu toe het geval was.

Vanaf de komende openstellingsronde is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor CO2-arme warmte die wordt toegepast voor de productie van energie of een energiedrager. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van warmte uit aardgas door warmte uit een e-boiler bij de productie van energie.


Verrekenen van overwinsten 2024 wind en zon

Het kabinet is van plan om overwinsten bij de productie van duurzame elektriciteit uit zon en wind te gaan verrekenen. Inkomsten boven een bepaald niveau worden als overwinst gezien. Deze overwinst wordt verrekend met een al uitgekeerde of nog uit te keren subsidie gedurende de subsidieperiode. De Raad van State zal hierover nog een advies uitbrengen.


Neem op tijd contact op

Heeft u vragen over de SDE++ subsidie of kunt hulp gebruiken? Onze adviseurs helpen u graag en kunnen u volledig ontzorgen. Neem contact op met uw contactpersoon of stuur een mail naar sec@sparklingprojects.nl.